របៀបចុះឈ្មោះ

1. ជ្រើសរើសភាសា ‘’ភាសាខ្មែរ’’ រួចចុចប៉ូតុង ‘’បន្ដ’’

2. បំពេញលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នក

3. បំពេញលេខ OTP(អ្នកអាចរកលេខ OTP ក្នុងសារ SMS ទូរស័ព្ទរបស់អ្នក)

4. ពិនិត្យរាល់លក្ខខណ្ឌសេវាកម្មនិងគោលការណ៍ឯកជនភាព រួចចុចប៉ូតុង ‘’ចុះឈ្មោះ’’ ដើម្បីភ្ជាប់

5. ចុចប៉ូតុង ‘’ជនបរទេស’’ ហើយចុចប៉ូតុង ‘’ស្កេនលិខិតឆ្លងដែន’’

6. ស្កេនលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកអោយចំប្រអប់ពណ៌ប៉ៃតង

7. ពិនិត្យលិខិតឆ្លងដែន ហើយចុចប៉ូតុង “បាទ, ចាស រូបថតរបស់ខ្ញុំអាចមើលឃើញច្បាស់”“

8. ចុចប៉ូតុង ‘’ យល់ព្រម និង ចាប់ផ្ដើមស្កេន’’

9. ថតមុខរបស់អ្នក ហើយព្រិចភ្នែក ១ រឺ ២ ដង

10. ចុចប៉ូតុង ‘’ មាន ’’

11. ចុចប៉ូតុង ប្រភេទប័ណ្ណការងារ

12. ចុចប៉ូតុង ‘’ថតរូបឯកសារ’’

13. ថតឯកសាររបស់អ្នក

14. ចុចប៉ូតុង “ បាទ , ចាស ឯកសាររបស់ខ្ញុំច្បាស់ “

15. ចុចប៉ូតុង ‘’ថតរូបឯកសារ’

ប្រសិនបើអ្នកមានទំព័រផ្សេងទៀតនៃកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ អ្នកត្រូវតែថតទំព័រនោះផងដែរ។

ប្រសិនបើមិនមានទំព័រផ្សេងទៀតទេ សូមចុចប៉ូតុង“សៀវភៅការងាររបស់ខ្ញុំមិនទាន់តអាយុ”

16. ចុចប៉ូតុង ‘’ មាន ’’យើងនឹងបំពេញទីតាំងជូនអ្នក

17. បង្កើតលេខសំងាត់លេខសំងាត់សម្រាប់បំពេញចូលក្នុងគណនី TrueMoney Wallet

18. ការចុះឈ្មោះ TrueMoney របស់អ្នកបានបំពេញរួចរាល់ហើយសូមមេត្តារងចាំការអនុម័ត អ្នកនឹងទទួលបានសារ SMS បញ្ជាក់ពីលទ្ធផលការចុះឈ្មោះ

ចូលមើលវិឌីអូ និង រូបភាព បន្ថែម ពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះ ចុចទីនេះ

Was this article helpful?

Related Articles