របៀបដាក់លេខសំងាត់

1. ចុច “Sign in” នៅផ្នែកទំព័រគណនី (Account)

2. ចុច“Forget Pin/No Pin”

3. ដាក់ “លេខបាស្ព័រ”

4. រងចាំ និង បញ្ចូលលេខកូដ OTP

5. ដាក់លេខកូដ សម្ងាត់ថ្មី ចំនួនបីដង

6. ឥឡូវនេះ អ្នកអាច ប្រើអេបបានហើយ

ចូលមើលរូបភាពបន្ថែមពីរបៀបនៃការដាក់លេខសំងាត់ ចុចទីនេះ

Was this article helpful?

Related Articles