របៀបដូរលេខសំងាត់ថ្មី

តើខ្ញុំគួរធ្វើដូចម្តេចប្រសិនបើខ្ញុំភ្លេចលេខសម្ងាត់ Password របស់គណនី?

ដូរលេខសំងាត់ថ្មី
សូមទាក់ទង TrueMoney Call Center 1240 ចុចលេខ 4 ហើយចុចលេខ 2 រៀងរាល់ថ្ងៃ ចាប់ពីម៉ោង ១០ព្រឹកដល់ម៉ោង៦ល្ងាច ហើយនិយាយថាអ្នកចង់កំណត់លេខសម្ងាត់ឡើងវិញ បន្ទាប់មក Call Center នឹងផ្ញើ Link ទៅអ្នកដើម្បីកំណត់លេខសម្ងាត់ឡើងវិញ

ដូរលេខសំងាត់ថ្មី
ភ្លេចលេខសំងាត់

  1. ចុច ‘’ ភ្លេចលេខសំងាត់ ‘’
  2. បំពេញលេខលិខិតឆ្លងដែន និង លេខ OTP ពីសារ SMS
  3. បំពេញលេខសំងាត់ថ្មី
  4. បំពេញលេខសំងាត់ថ្មីម្ដងទៀត
  5. លេខសំងាត់ថ្មីកំណត់បានជោគជ័យ
Was this article helpful?

Related Articles