1. Home
  2. จองซื้อหุ้นกู้
  3. การรับดอกเบี้ย และ/หรือเงินต้น ผ่านทรูมันนี่ สำหรับหุ้นกู้ AQUA (PO)
  4. กรณีมีความประสงค์เปลี่ยนวิธีรับดอกเบี้ย ต้องทำอย่างไร