การจัดสรรหุ้นกู้และการคืนเงิน

การจองซื้อหุ้นกู้ครั้งนี้ เป็นแบบ ‘จองก่อน ได้ก่อน’ หากลูกค้าทำการจองซื้อ และได้รับการยืนยันการชำระเงินสำเร็จ โดยมีหน้าจอแสดงสถานะการจองซื้อหุ้นกู้ จะถือว่าลูกค้าได้จองซื้อสำเร็จแล้วและจะได้รับหุ้นกู้เต็มจำนวน

กรณีที่จะมีการคืนเงิน และขั้นตอนการคืนเงินจะเป็นไปตามรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน

– ร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการหุ้นกู้ คลิกที่นี่

หรือ ติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้
โทร 02-680-1000 (วันทำการ 8.30-17.00น.)

Was this article helpful?

Related Articles