1. Home
  2. ซื้อสินค้า
  3. การจ่ายเงินด้วยการสแกน QR code

การจ่ายเงินด้วยการสแกน QR code

การจ่ายเงินด้วยการสแกน QR code สามารถทำได้ที่ตู้จำหน่ายสินค้า ฟู้ดคอร์ทหรือ QR Code ตามร้านค้าทั่วไป

1. เลือกเมนู “สแกน”
2. สแกน QR Code ที่ตู้ หรือที่ร้านค้า

หมายเหตุ: ตรวจสอบชื่อบัญชีให้ถูกต้องก่อนที่จะชำระเงินทุกครั้ง

Was this article helpful?

Related Articles