1. Home
  2. ซื้อสินค้า
  3. การจ่ายเงินด้วยบาร์โค้ด

การจ่ายเงินด้วยบาร์โค้ด

วิธีการจ่ายเงิน
1. เลือกเมนู “จ่ายเงินร้านค้า”
2. โชว์หน้าบาร์โค้ดให้ร้านค้าสแกนเพื่อชำระเงิน

Was this article helpful?

Related Articles