1. Home
  2. ลงทุนหุ้นกู้
  3. หุ้นกู้ตลาดแรก
  4. บริการชำระเงินจองซื้อหุ้นกู้ LOTUS'S (PO)
  5. การตรวจสอบบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ว่าสามารถรับโอนหุ้นกู้ได้หรือไม่

การตรวจสอบบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ว่าสามารถรับโอนหุ้นกู้ได้หรือไม่

สามารถตรวจสอบว่าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าสามารถรับโอนหุ้นกู้ได้หรือไม่ โดยให้ติดต่อกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ลูกค้าเปิดบัญชี

หากกรณีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถรับโอนหุ้นกู้ได้ ลูกค้ามีทางเลือกในการดำเนินการได้ดังนี้
1. ทำการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่สามารถรับโอนหุ้นกู้ได้กับบริษัทหลักทรัพย์ที่ต้องการใช้
2. ในขั้นตอนการจองซื้อให้เลือกวิธีรับหลักทรัพย์เป็น “รับใบหุ้นกู้จัดส่งทางไปรษณีย์”

Was this article helpful?

Related Articles