การปฎิเสธหรือยกเลิกธุรกรรม

การปฎิเสธหรือยกเลิกธุรกรรม เกิดขึ้นได้ 2 กรณี ดังนี้
1. ลูกค้าเลือกรับใบหุ้น แต่สำนักงานใหญ่ของธนาคารยังไม่ได้รับเอกสารประกอบภายใน 14 วันนับแต่วันที่ลูกค้าได้ทำรายการ
– ธนาคารมีสิทธิยกเลิกธุรกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
– ธนาคารจะเก็บค่าธรรมเนียมในการยกเลิก เป็นจำนวน 500 บาทต่อธุรกรรมที่ได้ยกเลิก และรวมถึงค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจาการยกเลิกธุรกรรมดังกล่าว

2. ธนาคารพิจารณาว่าเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้
– ลูกค้าไม่ปฎิบัติตามข้อตกลง T&C หรือกรณีเป็นการซื้อตราสารหนี้ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด
– ลูกค้าไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของตราสารหนี้ที่จะซื้อ
– ธนาคารไม่สามารถจัดหาตราสารหนี้ที่ท่านจะซื้อได้ หรือ เกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาวะตลาด สภาวะทางการเงิน หรือสภาพเศรษฐกิจ อันส่งผลต่อราคาของตราสารหนี้
– การเข้าทำธุรกรรมซื้อขายนี้หรือคุณสมบัติของลูกค้าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน กระบวนการ หรือนโยบายของธนาคาร หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วนหรือไม่สมบูรณ์

Was this article helpful?