1. Home
  2. ประกัน
  3. ประกันอุบัติเหตุสบายเป๋า
  4. การยกเลิกการตัดเงินอัตโนมัติ

การยกเลิกการตัดเงินอัตโนมัติ

สามารถกดลิงก์สำหรับยกเลิกความคุ้มครอง (Policy Cancellation) ในอีเมลกรมธรรม์ที่ได้รับจากบมจ. เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) ด้วยตนเอง

Was this article helpful?

Related Articles