1. Home
  2. การลงทุน
  3. จองซื้อหุ้น MAKRO
  4. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
  5. การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป คืออะไร

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป คืออะไร

PO ย่อมาจาก Public Offering คือ วิธีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer) ที่มีหุ้นอยู่แล้วในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบ PO ต้องเสนอขายผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriter)

Was this article helpful?

Related Articles