1. Home
  2. สินเชื่อ/สินค้าผ่อนชำระ
  3. Pay Next Extra วงเงินสะดวกพร้อมใช้
  4. กำหนดการชำระเงินและรอบการชำระเงินจากการใช้งานครั้งแรก เป็นอย่างไร