1. Home
  2. ข้อมูลที่ควรทราบ-การโอนสิทธิเรียกร้อง

ข้อมูลที่ควรทราบ-การโอนสิทธิเรียกร้อง

ข้อมูลที่ควรทราบ – การโอนสิทธิเรียกร้อง

1. การโอนสิทธิ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้ธนาคารได้รับโอนสิทธิเรียกร้องตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ Pay Next/Pay Next Extra สําเร็จ จาก บริษัท แอสเซนด์ นาโน จํากัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ อัตราดอกเบี้ย งวดการผ่อนชำระ (ตามที่ลูกค้าได้แสดงเจตนาด้วยตนเอง หรือโดยอัตโนมัติ) ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดของสิทธิเรียกร้องของลูกค้าที่ถูกโอนนี้ จะยังคงเป็นไปตามเดิมทุกประการ

ทั้งนี้ สิทธิเรียกร้องที่ถูกโอนไปที่ธนาคารนั้น เป็นหนี้ที่ลูกค้ารับสภาพหนี้ภายใต้สัญญา สินเชื่อผ่อนชําระแบบมีกําหนดระยะเวลาชําระคืนที่แน่นอน อันได้แก่ เงินต้นที่ลูกค้าเบิกใช้ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมการทวงถามหนี้ และบังคับชําระหนี้ที่เกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (หากมี) ที่เป็นไปตามเงื่อนไข ของสัญญาสินเชื่อ รายละเอียดเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่ธนาคาร จะนำส่งให้ลูกค้าผ่าน Email ที่ลูกค้าได้ให้ไว้กับ บริษัท แอสเซนด์ นาโน จํากัด

2. ช่องทางการชำระ แอปพลิเคชั่น True Money Wallet ช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด

3. กรณีผิดเงื่อนไข ·   ธนาคารคิดดอกเบี้ยสินเชื่อ และค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้เป็นไปตามประกาศของบริษัท แอสเซนด์ นาโน จํากัด ·   หากลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ อาจเกิดค่าธรรมเนียมการทวงถามหนี้ ตามประกาศของบริษัท แอสเซนด์ นาโน จํากัด ·   ในกรณีธนาคารมีความจำเป็นต้องติดตามทวงถามหนี้จากลูกค้า และ/หรือ ผู้เกี่ยวข้อง ตามที่ลูกค้าได้ให้ข้อมูลไว้ ธนาคารอาจดำเนินการดังกล่าวด้วยตนเอง และ/หรือ อาจมอบหมายให้บุคคลที่ประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนี้เป็นผู้ดำเนินการแทนธนาคาร และธนาคารสามารถดำเนินการทางกฎหมายต่อไปได้

4. ใบแจ้งยอดบัญชี/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ·   ธนาคารจะจัดส่งเอกสารการใบแจ้งยอดบัญชี/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ให้แก่ลูกค้าทุกเดือนผ่านทาง email ตามที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ โดยแจ้งรายละเอียดรายการที่ลูกค้าได้ชำระ เช่น จำนวนเงินต้น ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม/เบี้ยปรับ (ถ้ามี) จำนวนทั้งหมดที่ชำระค่างวดสินเชื่อให้แก่ธนาคารแล้ว

5.   ช่องทางในการติดต่อธนาคาร เพื่อสอบถามข้อมูล / แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล        ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ที่ Call Center 1327

Was this article helpful?