1. Home
  2. ลงทุนหุ้นกู้
  3. หุ้นกู้ตลาดแรก
  4. บริการชำระเงินจองซื้อหุ้นกู้ LOTUS'S (PO)
  5. คุณสมบัติผู้ที่สามารถจองซื้อหุ้นกู้ ด้วยวิธีชำระเงินผ่านทรูมันนี่

คุณสมบัติผู้ที่สามารถจองซื้อหุ้นกู้ ด้วยวิธีชำระเงินผ่านทรูมันนี่

  1. บุคคลสัญชาติไทย
  2. อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จากวันจอง
  3. ผ่านการยืนยันตัวตนบัญชีขั้นสูง บนแอปทรูมันนี่
  4. บัตรประชาชนจะต้องไม่หมดอายุ
Was this article helpful?

Related Articles