1. Home
  2. จองซื้อหุ้นกู้
  3. บริการชำระเงินจองซื้อหุ้นกู้ CPF (PO)
  4. คุณสมบัติผู้ที่สามารถจองซื้อหุ้นกู้ ด้วยวิธีชำระเงินผ่านทรูมันนี่

คุณสมบัติผู้ที่สามารถจองซื้อหุ้นกู้ ด้วยวิธีชำระเงินผ่านทรูมันนี่

  1. บุคคลสัญชาติไทย
  2. อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จากวันจอง
  3. ผ่านการยืนยันตัวตนบัญชีขั้นสูง บนแอปทรูมันนี่
  4. บัตรประชาชนจะต้องไม่หมดอายุ

Was this article helpful?

Related Articles