1. Home
  2. สินเชื่อ/สินค้าผ่อนชำระ
  3. KKP Cash Now
  4. จะรับเงินสินเชื่อได้อย่างไร

จะรับเงินสินเชื่อได้อย่างไร

เมื่อได้รับอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารแล้ว เงินสินเชื่อที่หักค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการอื่น ๆ (ถ้ามี) แล้วจะโอนเข้าบัญชีทรูมันนี่ที่ใช้ในการยื่นขอสินเชื่อ

Was this article helpful?

Related Articles