1. Home
  2. การลงทุน
  3. จองซื้อหุ้น MAKRO
  4. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
  5. วัตถุประสงค์ของการระดมทุนของ MAKRO โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ PO ครั้งนี้คืออะไร

วัตถุประสงค์ของการระดมทุนของ MAKRO โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ PO ครั้งนี้คืออะไร

  1. เพื่อลงทุนในธุรกิจ และ/หรือ โครงการที่มีศักยภาพ ที่ส่งเสริมและต่อยอดธุรกิจหลักของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยรวมถึงการขายไปต่างประเทศ และการเสริมศักยภาพในธุรกิจอึคอมเมิร์ซ
  2. เพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่ปัจจุบันของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ซึ่งจะช่วยลดภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย และช่วยให้โครงสร้างเงินทุนอยู่ในระดับที่เหมาะสม
  3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย สามารถติดตามข้อมูลการเสนอขายได้ที่ www.sec.or.th

Was this article helpful?

Related Articles