1. Home
  2. จ่ายบิล
  3. จ่ายบิลค่าไฟฟ้า

จ่ายบิลค่าไฟฟ้า

ขั้นตอนการจ่ายบิลค่าไฟฟ้ามีดังนี้

  1. กดเลือกเมนู ชำระบิลและค่าบริการ เลือกประเภทบิลที่ต้องการชำระ
  2. ระบุข้อมูลการชำระให้ถูกต้อง หรือ ทำการสแกนบิล เลือกช่องทางการชำระเงิน
  3. เลือกช่องทางการชำระเงิน กดยืนยัน
  4. หน้าจอแสดงผลจ่ายบิลสำเร็จ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

กรณีที่จ่ายบิลค่าไฟฟ้าผิด กรุณาติดต่อที่การไฟฟ้าโดยตรงเพื่อขอรับคำแนะนำ

Was this article helpful?

Related Articles