1. Home
  2. จ่ายบิล
  3. จ่ายบิลนอกเครือทรู

จ่ายบิลนอกเครือทรู

ขั้นตอนการชำระบิลนอกเครือทรูดังนี้

  1. เข้าแอปพลิเคชั่น ทรูมันนี่หมวดเมนู “เติมเงินและจ่ายบิล”
  2. เลือกเมนู “บิลทั้งหมด”
  3. เลือกประเภทบิลที่ต้องการชำระ
  4. ทำการสแกนบิล หรือ กรอกข้อมูลการชำระให้ถูกต้อง
  5. เลือกช่องทางการชำระเงิน กดยืนยัน
  6. หน้าจอแสดงผลจ่ายบิลสำเร็จ

สำหรับบิลการไฟฟ้านครหลวง และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระบบจะปรับยอดภายใน 10 นาที
บิลการประปานครหลวง และ การประปาส่วนภูมิภาค ระบบจะปรับยอดภายในวันทำการถัดไป
บิลอื่นๆ จะมีระยะเวลาปรับปรุงยอดตั้งแต่ 10 นาที ถึงสูงสุด 3 วันทำการ ขึ้นอยู่กับประเภทบิลที่ทำการชำระเงิน

Was this article helpful?

Related Articles