1. Home
  2. การลงทุน
  3. จองซื้อหุ้น MAKRO
  4. การจองซื้อหุ้น MAKRO และ การชำระเงิน
  5. ชื่อผู้จองและชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เป็นคนละท่านได้หรือไม่

ชื่อผู้จองและชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เป็นคนละท่านได้หรือไม่

ชื่อผู้จอง (ผู้ชำระเงิน) ต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เท่านั้น หากไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ปลายทาง เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันก่อนการนำหุ้นเข้าพอร์ต

Was this article helpful?

Related Articles