ช่องทางการรับดอกเบี้ยและเงินต้น

วิธีการรับดอกเบี้ยและเงินต้นเมื่อถึงเวลาไถ่ถอน มี 2 วิธีคือ
1. กรณีลูกค้าเลือกรับ “เข้าบัญชีหลักทรัพย์” ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยและเงินต้นผ่านบัญชีธนาคารที่ผูกกับบัญชีรับฝากหลักทรัพย์
2. กรณีลูกค้าเลือกรับ “เป็นใบหุ้นกู้” ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยและเงินต้นโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้าให้ไว้

Was this article helpful?

Related Articles