ดอกเบี้ย และเงินต้นเสียภาษีอะไรบ้าง

รายได้จากดอกเบี้ยที่ได้รับจากเงินลงทุนในหุ้นกู้ ถือเป็นเงินได้ที่ต้องเสียภาษีเช่นเดียวกับเงินได้ประเภทอื่นๆ โดยจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 15%

Was this article helpful?

Related Articles