1. Home
  2. จ่ายบิล
  3. ตั้งรายการโปรด

ตั้งรายการโปรด

ขั้นตอนการตั้งรายการโปรด
1. ไปที่หมวดหมู่ เติมเงินและจ่ายบิล หรือ เมนู “รายการ”
2. เลือกเมนู “รายการโปรด”
2. เลือก “เพิ่มรายการโปรด”
3. เลือกรายการบิลที่ต้องการ
4. ระบุข้อมูลบิล ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และ กด “ถัดไป”

หมายเหตุ: สำหรับบิลบางรายการ ระบบยังไม่รองรับให้บันทึกรายการโปรดได้
หากต้องการลบรายการโปรดที่บันทึกไว้ สามารถกดที่เมนูแก้ไข และ เลือกรายการที่ ต้องการ

Was this article helpful?

Related Articles