1. Home
  2. จองซื้อหุ้นกู้
  3. บริการชำระเงินจองซื้อหุ้นกู้ TRUE (PO)
  4. ถ้าบัตรประชาชนหมดอายุ และต้องการอัพเดทข้อมูลจะต้องทำอย่างไร

ถ้าบัตรประชาชนหมดอายุ และต้องการอัพเดทข้อมูลจะต้องทำอย่างไร

ท่านจะต้องทำการต่ออายุบัตรประชาชน และนำไปยืนยันตัวตนบัญชีขั้นสูงใหม่ โดยสามารถยืนยันตัวตนขั้นสูงง่ายๆ ได้ผ่านช่องทางที่ ตู้ทรูมันนี่ หรือ 7-Eleven

Was this article helpful?

Related Articles