1. Home
  2. WeCard
  3. ใช้ WeCard ทำอะไรได้บ้าง
  4. ทำไมมีรายการใช้จ่ายจากบัตร WeCard ทั้งๆที่ยังไม่ได้ใช้

ทำไมมีรายการใช้จ่ายจากบัตร WeCard ทั้งๆที่ยังไม่ได้ใช้

การนำบัตร WeCard ไปเชื่อมต่อกับร้านค้าบางแห่ง เช่น Google Play App Store จะทำการทดลองตัดเงินในบัตรก่อน เพื่อยืนยันว่าข้อมูลที่กรอกมานั้นถูกต้อง จากนั้นทางร้านค้าจะทำการคืนเงินกลับมา ซึ่งเป็นมาตรฐานปกติของของการทดสอบสถานะบัตร

Was this article helpful?

Related Articles