บริษัท เมอร์เคิล แคปปิตอล จำกัด (Merkle Capital) คือใคร

ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งสังกัดอยู่ภายใต้เครือบริษัท Cryptomind Group ที่ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการเงินทุน เพื่อแสวงหาประโยชน์จากสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่ลูกค้า

Was this article helpful?

Related Articles