บริษัท แอสเซนด์ นาโน คือใคร

บริษัท แอสเซนด์ นาโน จำกัด เป็นหนึ่งในธุรกิจสายการเงินของ บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด โดยมีพันธกิจ เพื่อให้บริการด้านการเงินแก่ผู้บริโภค หรือธุรกิจที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงิน เพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตและธุรกิจที่ดีขึ้น มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีรูปแบบใหม่บนโลกดิจิทัล ที่รวดเร็วทันสมัย มีประสิทธิภาพ และสามารถเข้าถึงได้ง่าย

Was this article helpful?

Related Articles