1. Home
  2. การลงทุน
  3. จองซื้อหุ้น MAKRO
  4. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
  5. ประกาศผลจัดสรรหุ้นและการคืนเงินจองซื้อส่วนเกินเมื่อไร

ประกาศผลจัดสรรหุ้นและการคืนเงินจองซื้อส่วนเกินเมื่อไร

ประกาศผลการจัดสรร ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 และคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร ภายใน 10 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

Was this article helpful?

Related Articles