1. Home
  2. บริการสำหรับร้านค้า
  3. ร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์
  4. ฝากร้าน ให้ทรูมันนี่ช่วยโปรโมท
  5. ภาพร้านค้า สินค้า หรือบริการ และข้อความแบบใด จึงจะผ่านเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติ

ภาพร้านค้า สินค้า หรือบริการ และข้อความแบบใด จึงจะผ่านเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติ

หลักการพิจารณาคัดเลือก

  1. ภายในภาพต้องไม่ปรากฏสิ่งที่ขัดต่อนโยบายที่บริษัทกำหนด เช่น ไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ สิ่งเสพติด อยู่ภายในภาพ
  2. ภายในภาพต้องไม่แสดง logo หรือตราสัญลักษณ์ของบริษัทอื่น ควรแสดงป้าย QR code รับชำระเงินของทรูมันนี่ เท่านั้น
  3. ต้องไม่นำภาพที่ติดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรือของผู้ให้บริการรายอื่นมาใช้ในการอัปโหลด
  4. ภาพสินค้า หรือบริการ ต้องสอดคล้องกับประเภทร้านค้าที่ระบุ
  5. ข้อความที่ใช้ในการโปรโมทสินค้า หรือบริการ ต้องสัมพันธ์กับรูปภาพ และใช้ข้อความที่เหมาะสม
  6. ไม่ใช้ข้อความที่เชิญชวนให้ชำระเงินด้วยแอปพลิเคชันอื่น ที่ไม่ใช่ทรูมันนี่

Was this article helpful?

Related Articles