1. Home
  2. ความปลอดภัย
  3. มาตรการความปลอดภัยของทรูมันนี่
  4. มาตรการความปลอดภัยของทรูมันนี่

มาตรการความปลอดภัยของทรูมันนี่

ทรูมันนี่มีมาตรการความปลอดภัย ภายใต้การกำกับของหน่วยงาน อาทิเช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธ.ป.ท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เป็นต้น ร่วมถึงมีการใช้เทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ (Advance Risk Intelligence) ที่ช่วยตรวจสอบความปลอดภัยในการทำธุรกรรม เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่า การใช้บริการทรูมันนี่มีความปลอดภัยสูงสุด

นอกจากนี้ ทรูมันนี่ยังมีระบบการป้องกันที่เราเรียกว่า 3X Protection ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI – Artificial Intelligence) มาทำงานร่วมกับเทคโนโลยีวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Engineering) เพื่อรวบรวม จำแนก และจดจำ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้ พร้อมตรวจจับและสั่งการได้ท่วงทีหากเกิดความผิดปกติขึ้น

โดยระบบ 3X Protection จะทำหน้าที่ตรวจ-จับ-หยุด เพื่อป้องกันการทำธุรกรรมแปลกปลอม รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวกับภาวะเสี่ยงและการฉ้อโกง เช่น การทำธุรกรรมที่ไม่ปกติ การเข้าสู่ระบบที่ไม่ถูกต้อง หรือการใช้ข้อมูลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้มั่นใจได้ว่าไม่มีใครสามารถทำธุรกรรมแทนคุณได้

Was this article helpful?