รายละเอียดเอกสารทางภาษีจัดส่งทางใด

นายทะเบียน จะส่งเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่จะกรอกไว้ตอนจองซื้อหุ้นกู้ ตามขั้นตอนปกติ ซึ่งเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย จะถูกจัดส่งหลังปิดสมุดทะเบียนและส่งออกเพื่อให้ถึงลูกค้าก่อนวันจ่ายดอกเบี้ย

ในกรณีตรวจสอบสถานะการจ่ายดอกเบี้ยเป็นเช็ค สามารถติดต่อ
ติดต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด
โทร 02-299-1825, 02-299-1830

Was this article helpful?

Related Articles