1. Home
  2. สินเชื่อ/สินค้าผ่อนชำระ
  3. KKP Cash Now
  4. รูปแบบการผ่อนชำระคืน และระยะเวลาในการผ่อนคืนเป็นอย่างไร

รูปแบบการผ่อนชำระคืน และระยะเวลาในการผ่อนคืนเป็นอย่างไร

ผ่อนชำระคืนเป็นรายงวด ทุกเดือน สูงสุดไม่เกิน 60 เดือน ทั้งนี้ ระยะเวลาผ่อนของลูกค้าแต่ละรายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

Was this article helpful?

Related Articles