วิธีเลือกรับหลักทรัพย์หุ้นกู้

วิธีเลือกรับหลักทรัพย์เมื่อได้รับจัดสรร โดยมี 2 แบบคือ
1. รับเข้าบัญชีหลักทรัพย์ที่มีอยู่ :โดยหลังจากซื้อหุ้นกู้สำเร็จ ลูกค้าจะได้รับหุ้นกู้เข้าบัญชีหลักทรัพย์ ภายใน 1 วันทำการ หลังจากรายการเสร็จสมบูรณ์
2. รับเป็นใบหุ้นกู้ : โดยหลังจากซื้อหุ้นกู้สำเร็จ มีขั้นตอนที่ลูกค้าต้องดำเนินการ 2 ขั้นตอนดังนี้
2.1 ส่งเอกสารให้ธนาคาร ภายใน 14 วัน ตามที่ระบุในอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อ โดยเอกสารต้องถูกต้องและครบถ้วน
2.2 รอรับใบหุ้นกู้ทางไปรษณีย์ โดยจะถูกจัดส่งตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ภายใน 20 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับเอกสาร

Was this article helpful?

Related Articles