1. Home
  2. ลงทุนหุ้นกู้
  3. หุ้นกู้ตลาดแรก
  4. การรับดอกเบี้ย และ/หรือเงินต้น ผ่านทรูมันนี่ สำหรับหุ้นกู้ TUC (PO)
  5. วิธีแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลทรูมันนี่ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว

วิธีแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลทรูมันนี่ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว

กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ชื่อ สกุล เลขบัตรประชาชน เบอร์โทร หรือทะเบียนบ้าน จะต้องทำการแจ้งข้อมูลให้นายทะเบียนรับทราบก่อนการจ่ายดอกเบี้ยครั้งต่อไป

ติดต่อ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 1572, 02-2964772 , 02-2962796 , 02-2962030 , 02-2964788, 02-2965696 , 02-2965689

Was this article helpful?

Related Articles