1. Home
  2. จองซื้อหุ้นกู้
  3. บริการชำระเงินจองซื้อหุ้นกู้ AQUA (PO)
  4. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแจ้งแก้ไขข้อมูลการจองซื้อได้อย่างไร

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแจ้งแก้ไขข้อมูลการจองซื้อได้อย่างไร

การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล จะแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ

1. ในช่วงเวลาจองซื้อ วันที่ 24-29 พ.ค. 2566 ติดต่อ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส (ASP)
โทร. 02-680-1000 (วันทำการ 8.30-17.00น.)

2. ภายหลังการปิดจองซื้อ 30 พ.ค. 2566 เป็นต้นไป
ติดต่อนายทะเบียน ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (TTB)
โทร. 02-299-1825, 02-299-1830 (วันทำการ 8.30-17.00น.)

Was this article helpful?

Related Articles