ผู้จองซื้อรายย่อยจะได้รับการจัดสรรหุ้น MAKRO อย่างไร

จัดสรรโดย Settrade โดยวิธีการ Small-lot First ซึ่งมีหลักการเบื้องต้นดังนี้ 1.รอบแรก ผู้จองซื้อจะได้รับจัดสรรตามจองซื้อขั้นต่ำก่อนทุกราย (500 หุ้นในกรณีนี้) 2.รอบถัดไปจะจัดสรรทีละ 100 หุ้น จนกว่าหุ้นที่นำมาจัดสรรจะหมดหรือผู้จองซื้อได้รับหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อแล้ว 3.กรณีจำนวนหุ้นไม่เพียงพอต่อการจัดสรรในรอบนั้นๆ Settrade จะทำการสุ่มลำดับเฉพาะในรอบนั้นๆ กรณีผู้ถือหุ้น MAKRO, CPALL, CPF ที่มีสิทธิจองซื้อในส่วนนี้ สิทธิจะไม่นำมารวมคำนวณในส่วนนี้

ผลการจัดสรรจะประกาศผ่านเว็บไซต์ www.settrade.com

Was this article helpful?

Related Articles