1. Home
  2. บัญชีของฉัน
  3. ข้อมูลของฉัน
  4. เปลี่ยนแปลงรูปโปรโฟล์

เปลี่ยนแปลงรูปโปรโฟล์

1. เลือกเมนู “ฉัน”
2. เลือกที่สัญลักษณ์ “รูปคน” มุมบนด้านซ้าย
3. เลือกหัวข้อ “ถ่ายรูป หรือ เลือกรูปภาพ”
4. ถ่ายภาพ หรือ เลือกรูปภาพที่ต้องการ

ต้องการให้ช่วยเหลือ?

Was this article helpful?

Related Articles