เงื่อนไขการจองซื้อหุ้น MAKRO

1. สามารถจองซื้อได้เพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน
2. ยอดจองซื้อหลักทรัพย์สูงสุดได้จำนวน 500,000 บาท/คน
3. เมื่อจองซื้อหลักทรัพย์และชำระเงินสำเร็จแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

Was this article helpful?

Related Articles