1. Home
  2. WeCard
  3. เปิดบัตร WeCard อย่างไร

เปิดบัตร WeCard อย่างไร

1. เลือกเมนู “WeCard”
2. กดสร้างบัตร Virtual WeCard
3. กรอกชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ และกด “Next”
4. พร้อมใช้งานบัตร TrueMoney WeCard

หมายเหตุ : แนะนำให้กรอกชื่อ เว้นวรรค นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ ตัวอย่างเช่น TRUE MONEY กรณีที่ชื่อหรือนามสกุลยาวเกินกำหนด ระบบจะย่อคำให้อัตโนมัติ

Was this article helpful?

Related Articles