สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ คืออะไร

สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ เป็นสินเชื่อที่มีรูปแบบสัญญาเป็นสัญญากู้ยืมเงิน โดยใช้เล่มทะเบียนรถยนต์เป็นประกัน โดยผู้ขอสินเชื่อยังคงครอบครองและใช้รถยนต์ได้ตามปกติ

Was this article helpful?

Related Articles