วิธีคำนวณดอกเบี้ยในการผ่อนชำระ มีวิธีการคิดอย่างไร

การคำนวณดอกเบี้ย แบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)

ดอกเบี้ยที่ต้องชำระงวดนั้น = (เงินต้น x อัตราดอกเบี้ย x จำนวนวันในงวด) / 365 หรือ 366 (วันต่อปี)
ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ย 

  • เงินต้น 20,000 บาท 
  • ดอกเบี้ย 15% ต่อปี  
  • จำนวนงวด 24 งวด 
  • ค่างวดต่อเดือน 970 บาท 
  • จำนวนวันในงวด 30 วัน

ดอกเบี้ยต่องวด =  20,000 x 15% (ต่อปี) x 30 (วัน) / 365 = 246.57
เงินต้นที่ต้องจ่ายในงวดนั้น = 970 – 246.47  = 723.43
เงินต้นคงเหลือ = 20,000 – 723.43= 19,276.57

(เงินต้นคงเหลือเอาไปคำนวณดอกเบี้ยในงวดถัดไป)

หากในงวดนั้นจ่ายมากกว่างวด เช่น ค่างวด 970 บาท จ่าย 3,000 บาท
เงินต้นที่จ่ายในงวดนั้นจะ    = 3,000 – 246.57 = 2,753.43
เงินต้นคงเหลือ                 = 20,000-2753.43  = 17,246.57

ต้องการให้ช่วยเหลือ?

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง