สินเชื่อทะเบียน ต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์หรือไม่

ผู้ขอสินเชื่อต้องจัดทำเอกสารชุดโอนลอยส่งมอบให้กับทางบริษัทเงินติดล้อ จำกัด ยึดถือไว้พร้อมเล่มทะเบียนและเมื่อผู้ขอสินเชื่อได้ชำระเงินค่างวดครบตามที่กำหนดในสัญญาแล้ว บริษัทฯ จะคืนเล่มทะเบียนพร้อมเอกสารชุดโอนลอยให้กับผู้ขอสินเชื่อ

ต้องการให้ช่วยเหลือ?

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง