1. Home
  2. โอนเงิน
  3. หลักเกณฑ์ในการตั้งชื่อ TrueMoney ID เป็นอย่างไร

หลักเกณฑ์ในการตั้งชื่อ TrueMoney ID เป็นอย่างไร

การตั้งชื่อ TrueMoney ID สามารถตั้งได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากตั้งแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจว่า เป็นชื่อที่คุณต้องการใช้จริงๆ 

  • เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ a-z ตัวเลข 0-9 หรืออักขระพิเศษ 
  • ต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรเท่านั้น
  • ความยาว 3-32 ตัวอักษร
  • ห้ามเว้นวรรค
  • ห้ามใช้ชื่อใดๆที่เข้าข่ายผิดกฏหมายหรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดของผู้ใช้บริการ หรือบุคคลอื่น รวมถึงชื่อที่มีถ้อยคำหยาบคาย หรือถ้อยคำใดๆที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น 
  • หากทางทรูมันนี่พิจารณาแล้วว่า เป็นถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม สามารถทำการยกเลิกได้ทันที 

Was this article helpful?

Related Articles