1. Home
  2. การลงทุน
  3. บริการกองทุนรวมโดยบลน.แอสเซนด์ เวลธ์
  4. ข้อแนะนำหากพบปัญหาเกี่ยวกับกองทุนรวม

ข้อแนะนำหากพบปัญหาเกี่ยวกับกองทุนรวม

กรณีไม่ได้รับอีเมลยืนยันเพื่อกรอกรหัสยืนยัน 8 หลัก ให้ตรวจสอบใน Junk Mail ถ้าไม่มีใน Junk Mail โปรดตรวจสอบชื่ออีเมลให้ถูกต้อง และทดลองขอรหัส OTP อีกครั้ง

กรณีที่ไม่สามารถถ่ายรูปบัตรประชาชนและสมุดบัญชีธนาคาร แนะนำให้ทดลองระบบกล้องของมือถือว่าใช้งานได้ปกติหรือไม่ ลองออกจากแอปทรูมันนี่ และทดลองถ่ายรูปอย่างอื่น เพื่อตรวจสอบว่ากล้องยังทำงานปรกติหรือไม่

กรณีที่ไม่ได้รับ SMS (6 digit) แนะนำให้ลองกดขอรหัส OTP อีกครั้ง และตรวจสอบมือถือที่ใช้อยู่ว่าเป็นเบอร์เดียวกับที่รอรับ OTP หรือไม่

Was this article helpful?

Related Articles