1. Home
  2. บัตร Mastercard
  3. True Mastercard
  4. วงเงินในการใช้บริการ TrueMoney / True Mastercard
  1. Home
  2. บัตร Mastercard
  3. TrueMoney Mastercard
  4. ทำความรู้จักบัตร TrueMoney Mastercard
  5. วงเงินในการใช้บริการ TrueMoney / True Mastercard

วงเงินในการใช้บริการ TrueMoney / True Mastercard

การจำกัดวงเงินการใช้บริการ TrueMoney/True Mastercard ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน (สำหรับลูกค้าชาวไทย)

ระดับบัญชี การชำระเงินที่ร้านค้าในประเทศ การชำระเงินที่ร้านค้าต่างประเทศ
บัญชีขั้นต่ำ ไม่จำกัดจำนวนวงเงิน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 50,000.- ต่อเดือน (ใช้วงเงินรวมกับ การชำระเงินที่ร้านค้าต่างประเทศอื่นๆ)
บัญชีขั้นสูง วงเงินสูงสุด 500,000.- ต่อครั้ง และไม่เกิน 500,000.- ต่อวัน (ใช้วงเงินรวมกับ การชำระเงินที่ร้านค้าต่างประเทศอื่นๆ)

การจำกัดวงเงินการใช้บริการ TrueMoney/True Mastercard สำหรับลูกค้าชาวต่างชาติ

การยืนยันตัวตน การชำระเงินที่ร้านค้าในประเทศ การชำระเงินที่ร้านค้าต่างประเทศ
ผ่านการยืนยันตัวตนด้วย 2 หลักฐานแสดงตน (1) ไม่จำกัดจำนวนวงเงิน วงเงินสูงสุด 50,000.- ต่อเดือน (ใช้วงเงินรวมกับ การชำระเงินที่ร้านค้าต่างประเทศอื่นๆ และบริการโอนเงินจากบัญชีทรูมันนี่ของลูกค้าไปบัญชีทรูมันนี่อื่น)
(1)หนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน/วีซ่าประเภท non-immigrant/บัตรประจำตัวผู้ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/ทะเบียนบ้าน/ใบอนุญาตขับรถ/วีซ่านักเรียน ประเภท non-immigrant visa with ED code
Was this article helpful?

Related Articles