1. Home
  2. บัตร Mastercard
  3. TrueMoney Mastercard
  4. กรณีขอคืนเงิน (Refund) หรือ ปฏิเสธการทำรายการ (Dispute)
  5. หากต้องการยกเลิกรายการสั่งซื้อสินค้าและขอคืนเงิน จะต้องดำเนินการอย่างไร

หากต้องการยกเลิกรายการสั่งซื้อสินค้าและขอคืนเงิน จะต้องดำเนินการอย่างไร


ท่านสามารถติดต่อร้านค้าได้โดยตรง และแจ้งความประสงค์ในการขอคืนเงิน ทั้งนี้ ระยะเวลาในการคืนยอดเงินนั้น จะขึ้นอยู่กับแต่ละร้านค้า โดยจะมีระยะเวลาอยู่ระหว่าง 1-45 วัน ทั้งนี้ หากมีการคืนยอดเงินแล้ว จะมีการส่งข้อความยืนยัน (Push Notification) เพื่อแจ้งเตือนว่า รายการคืนเงินนั้นสำเร็จเรียบร้อย ท่านสามารถตรวจสอบได้ที่ประวัติการทำรายการ (History) ของท่าน

Was this article helpful?

Related Articles