1. Home
  2. การลงทุน
  3. บริการกองทุนรวมโดยบลน.แอสเซนด์ เวลธ์
  4. โอนเงินไม่สำเร็จ เนื่องจากวงเงินในกระเป๋าวอลเล็ทเต็ม

โอนเงินไม่สำเร็จ เนื่องจากวงเงินในกระเป๋าวอลเล็ทเต็ม

  1. ต้องทำการโอนเงินบางส่วนออกจากกระเป๋าวอลเล็ท เพื่อให้เพียงพอรับเงินค่าขายคืน (ดู วิธีการโอนเงินออกจากทรูมันนี่ วอลเล็ท)
  2. หลังจากมีวงเงินในกระเป๋าวอลเล็ทเพียงพอแล้ว เลือก รายการ และเลือกกองทุนที่แจ้งเตือนว่า “โอนเงินไม่สำเร็จ”
  3. เลือก กดที่นี่เพื่อทำรายการอีกครั้ง และเลือก ตกลง หลังจากนั้นระบบพร้อมดำเนินการโอนเงิน

Was this article helpful?

Related Articles