1. Home
  2. การลงทุน
  3. บริการกองทุนรวมโดยบลน.แอสเซนด์ เวลธ์
  4. โอนเงินไม่สำเร็จ เนื่องจากวงเงินในบัญชีทรูมันนี่เต็ม

โอนเงินไม่สำเร็จ เนื่องจากวงเงินในบัญชีทรูมันนี่เต็ม

  1. ต้องทำการโอนเงินบางส่วนออกจากบัญชีทรูมันนี่ เพื่อให้เพียงพอรับเงินค่าขายคืน (ดู วิธีการโอนเงินออกจากทรูมันนี่)
  2. หลังจากมีวงเงินในบัญชีทรูมันนี่เพียงพอแล้ว เลือก รายการ และเลือกกองทุนที่แจ้งเตือนว่า “โอนเงินไม่สำเร็จ”
  3. เลือก กดที่นี่เพื่อทำรายการอีกครั้ง และเลือก ตกลง หลังจากนั้นระบบพร้อมดำเนินการโอนเงิน
Was this article helpful?

Related Articles