1. Home
  2. สมัคร
  3. ข้อตกลงและเงื่อนไข
  4. วงเงินการใช้บริการทรูมันนี่ วอลเล็ท

วงเงินการใช้บริการทรูมันนี่ วอลเล็ท

การจำกัดวงเงินการใช้บริการบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน

ระดับบัญชี การชำระเงินในประเทศ การชำระเงินในต่างประเทศ การโอนเงินบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท
ไปบัญชีธนาคาร และบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทอื่นๆ
บัญชีขั้นต้น ไม่จำกัดจำนวนวงเงิน
วงเงินรวมสูงสุด ไม่เกิน 50,000.- ต่อเดือน
บัญชีขั้นสูง ไม่จำกัดจำนวนวงเงิน
วงเงินสูงสุด 500,000.- ต่อวัน
วงเงินสูงสุด 500,000.- ต่อวัน
ระดับบัญชี การรับเงินโอนจากต่างประเทศ การโอนเงินออกไปต่างประเทศ วงเงินในบัญชีวอลเล็ท
บัญชีขั้นต้น วงเงินรวมสูงสุด ไม่เกิน 50,000.- ต่อเดือน 200,000.-
บัญชีขั้นสูง วงเงินสูงสุด 500,000.- ต่อครั้ง
และไม่เกิน 1,000,000.- ต่อเดือน
วงเงินสูงสุด 500,000.- ต่อครั้ง
และไม่เกิน 1,000,000.- ต่อเดือน
500,000.-
*สามารถยืนยันตัวตนเพื่อรับวงเงินการใช้งานและสิทธิประโยชน์ที่มากขึ้น ดูวิธีการยืนยันตัวตนได้ ที่นี่

การจำกัดวงเงินการใช้บริการ ต่อบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท (สำหรับลูกค้าต่างชาติ)

ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 64 เป็นต้นไป

การยืนยันตัวตนการชำระเงินในประเทศการชำระเงินในต่างประเทศการโอนเงินบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท
ไปบัญชีธนาคาร และบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทอื่นๆ
โอนเงินไปต่างประเทศ*
ผ่านการยืนยันตัวตนด้วย 1 หลักฐานแสดงตน (1)
ไม่จำกัดจำนวนวงเงิน
วงเงินรวมสูงสุด ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อเดือน**
ไม่สามารถใช้บริการได้
ผ่านการยืนยันตัวตนด้วย 2 หลักฐานแสดงตน (2)
ไม่จำกัดจำนวนวงเงิน
วงเงินรวมสูงสุด ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อเดือน
วงเงินสูงสุด 30,000 บาท ต่อเดือน

(1) หนังสือเดินทาง Certificate of Identity บัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ใบอนุญาตทำงาน

(2) หนังสือเดินทาง Certificate of Identity และ ใบอนุญาตทำงาน บัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ทะเบียนบ้าน ท.ร. 13 ใบอนุญาตขับรถ หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา

* ปัจจุบัน เปิดให้บริการโอนเงินต่างประเทศ ไปยังประเทศเมียนมาร์ และกัมพูชาเท่านั้น

** กรณีการยืนยันตนด้วย 1 หลักฐานการแสดงตนนั้น ลูกค้าจะได้รับวงเงินสำหรับการโอนเงินในประเทศ (การโอนเงินบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทไปบัญชีธนาคารและบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทอื่นๆ) การชำระเงินในต่างประเทศ และการเติมเงินเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทด้วยเงินสด รวมกันสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อเดือน (ลูกค้ายังสามารถเติมเงินเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทผ่านช่องทางอื่นที่ไม่ใช่การเติมเงินเป็นเงินสดได้)

Was this article helpful?

Related Articles