1. Home
  2. สมัคร/ยืนยันตัวตน
  3. ข้อตกลงและเงื่อนไข
  4. วงเงินการใช้บริการทรูมันนี่ (สำหรับลูกค้าชาวไทย)

วงเงินการใช้บริการทรูมันนี่ (สำหรับลูกค้าชาวไทย)

การจำกัดวงเงินการใช้บริการบัญชีทรูมันนี่ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน (ลูกค้าชาวไทยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป)

การใช้งาน ระดับบัญชี
บัญชีชั้นต้น บัญชีขั้นสูง
วงเงินในบัญชีทรูมันนี่ 200,000 บาท 2,000,000 บาท
ธุรกรรมในประเทศ
(1) การชำระค่าสินค้า/บริการในประเทศ ไม่จำกัดจำนวนวงเงิน ไม่จำกัดจำนวนวงเงิน
(2) การโอนเงินจากบัญชีทรูมันนี่ ไปยังบัญชีธนาคารและบัญชีทรูมันนี่อื่นๆ วงเงินรวมสูงสุด 500,000 บาทต่อเดือน วงเงินรวมสูงสุด 2,000,000 บาทต่อวัน
(3) การเติมเงินและรับเงินโอนจากบัญชีธนาคาร และรับเงินโอนจากบัญชีทรูมันนี่อื่นๆ ไม่จำกัดจำนวนวงเงิน
(4) การเติมเงินด้วยเงินสดเข้าบัญชีทรูมันนี่ วงเงินรวมสูงสุด 500,000 บาทต่อเดือน ไม่จำกัดจำนวนวงเงิน
ธุรกรรมต่างประเทศ
(5) การชำระค่าสินค้า/บริการต่างประเทศ วงเงินรวมสูงสุด 500,000 บาทต่อเดือน วงเงินรวมสูงสุด 500,000 บาทต่อวัน
(6) การโอนเงินออกไปต่างประเทศ วงเงินรวมสูงสุด 500,000 บาทต่อครั้ง
และไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อเดือน
(7) การรับเงินจากต่างประเทศ
การจำกัดวงเงินการใช้งานเพิ่มเติม
วงเงินรวมจากการทำธุรกรรมในข้อ (2) และ (3) รวมกับ
– การชำระเงินเพื่อซื้อเเละออมทองกับบริษัทเซฟโกลด์ (ประเทศไทย) จำกัด เเละ
– การชำระเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกับบลน.เเอสเซนด์ เวลธ์
วงเงินรวมสูงสุด 500,000 บาทต่อเดือน ไม่จำกัดจำนวนวงเงิน

หมายเหตุ :
ผู้ใช้งานระดับบัญชีขั้นต้น ที่ต้องการเพิ่มวงเงินการใช้งาน รวมถึงการสมัครผลิตภัณฑ์/บริการทางการเงิน สามารถยืนยันตัวตนเพิ่มเติมเพื่ออัปเกรดเป็นระดับบัญชีขั้นสูง โดยยืนยันตัวตนได้ที่ร้านค้า 7-Eleven เเละตู้ทรูมันนี่ ทั่วประเทศ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจำกัดวงเงินการใช้บริการบัญชีทรูมันนี่ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน (ลูกค้าชาวไทยที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี)

การใช้งาน ระดับบัญชี
บัญชีชั้นต้น บัญชีขั้นสูง
วงเงินในบัญชีทรูมันนี่ 200,000 บาท 2,000,000 บาท
ธุรกรรมในประเทศ
(1) การชำระค่าสินค้า/บริการในประเทศ วงเงินรวมสูงสุด 50,000 บาทต่อวัน วงเงินรวมสูงสุด 50,000 บาทต่อวัน
(2) การโอนเงินจากบัญชีทรูมันนี่ ไปยังบัญชีธนาคารและบัญชีทรูมันนี่อื่นๆ
(3) การเติมเงินและรับเงินโอนจากบัญชีธนาคาร และรับเงินโอนจากบัญชีทรูมันนี่อื่นๆ วงเงินรวมสูงสุด 500,000 บาทต่อเดือน ไม่จำกัดจำนวนวงเงิน
(4) การเติมเงินด้วยเงินสดเข้าบัญชีทรูมันนี่ วงเงินรวมสูงสุด 500,000 บาทต่อเดือน ไม่จำกัดจำนวนวงเงิน
ธุรกรรมต่างประเทศ
(5) การชำระค่าสินค้า/บริการต่างประเทศ วงเงินรวมสูงสุด 50,000 บาทต่อวัน วงเงินรวมสูงสุด 50,000 บาทต่อวัน
(6) การโอนเงินออกไปต่างประเทศ ไม่สามารถใช้บริการได้
(7) การรับเงินจากต่างประเทศ
การจำกัดวงเงินเพิ่มเติม
วงเงินรวมจากการทำธุรกรรมในข้อ (1), (2), (5), (6) เเละ (7) วงเงินรวมสูงสุด 50,000 บาทต่อวัน วงเงินรวมสูงสุด 50,000 บาทต่อวัน
วงเงินรวมจากการทำธุรกรรมในข้อ (2) และ (3) รวมกับ
– การชำระเงินเพื่อซื้อเเละออมทองกับบริษัทเซฟโกลด์ (ประเทศไทย) จำกัด
วงเงินรวมสูงสุด 500,000 บาทต่อเดือน ไม่จำกัดจำนวนวงเงิน

วงเงินการใช้บริการทรูมันนี่ (สำหรับลูกค้าชาวต่างชาติ)

การจำกัดวงเงินการใช้บริการบัญชีทรูมันนี่สำหรับลูกค้าชาวต่างชาติ

ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

การยืนยันตัวตนการชำระเงินในประเทศการชำระเงินในต่างประเทศการโอนเงินบัญชีทรูมันนี่
ไปบัญชีธนาคาร และบัญชีทรูมันนี่อื่นๆ
โอนเงินไปต่างประเทศ*
(เปิดให้บริการไปยังประทศพม่า และกัมพูชาเท่านั้น)
ผ่านการยืนยันตัวตนด้วย 2 หลักฐานแสดงตน (1)
50,000 บาท ต่อเดือน(2)
วงเงินรวมสูงสุด ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อเดือน
  • วงเงินสูงสุด 100,000 บาท ต่อเดือน
  • จำนวนธุรกรรมสูงสุด 50 ครั้ง ต่อเดือน

(1)หนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน/วีซ่าประเภท non-immigrant/บัตรประจำตัวผู้ซึ่งไม่มีสัญชาตไทย/ทะเบียนบ้าน/ใบอนุญาตขับรถ/วีซ่านักเรียน ประเภท non-immigrant visa with ED code
(2) ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

– ปัจจุบัน ทรูมันนี่เปิดให้บริการโอนเงินต่างประเทศ ไปยังประเทศเมียนมาร์ และกัมพูชาผ่านทางแอปพิเคชั่นทรูมันนี่เท่านั้น

– สำหรับการโอนเงินไปประเทศพม่า วงเงินของผู้รับเงินปลายทางที่ประเทศพม่า ต้องไม่มากกว่า 5000 USD (MMK 5000000) ต่อคนต่อเดือน (อ้างอิงตามกฎระเบียบของประเทศพม่า)
ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2567

Was this article helpful?

Related Articles