1. Home
  2. สมัคร/ยืนยันตัวตน
  3. ข้อตกลงและเงื่อนไข
  4. วงเงินการใช้บริการทรูมันนี่ (สำหรับลูกค้าชาวไทย)

วงเงินการใช้บริการทรูมันนี่ (สำหรับลูกค้าชาวไทย)

การจำกัดวงเงินการใช้บริการบัญชีทรูมันนี่ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน (ลูกค้าชาวไทยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป)

ระดับบัญชี การชำระเงินในประเทศ การชำระเงินในต่างประเทศ การโอนเงินบัญชีทรูมันนี่ ไปบัญชี
ธนาคาร และบัญชีทรูมันนี่อื่นๆ
บัญชีขั้นต้น ไม่จำกัดจำนวนวงเงิน
วงเงินสูงสุด 50,000.- ต่อเดือน
(ใช้วงเงินรวมกับธุรกรรมต่างประเทศทั้งหมด ได้แก่ การรับเงินโอน การโอนเงินออก และการเติมเงินจากต่างประเทศ)
วงเงินสูงสุด 200,000.- ต่อเดือน
บัญชีขั้นสูง ไม่จำกัดจำนวนวงเงิน
วงเงินสูงสุด 500,000.- ต่อวัน
วงเงินสูงสุด 2,000,000.- ต่อวัน
ระดับบัญชี การรับเงินโอนจากต่างประเทศ การโอนเงินออกไปต่างประเทศ วงเงินในบัญชีทรูมันนี่
บัญชีขั้นต้น วงเงินสูงสุด 50,000.- ต่อเดือน
(ใช้วงเงินรวมกับการชำระเงินในต่างประเทศ และการเติมเงินจากต่างประเทศ)
200,000.-
บัญชีขั้นสูง วงเงินสูงสุด 500,000.- ต่อครั้ง
และไม่เกิน 1,000,000.- ต่อเดือน
(ใช้วงเงินรวมกับการเติมเงินจากต่างประเทศ)
วงเงินสูงสุด 500,000.- ต่อครั้ง
และไม่เกิน 1,000,000.- ต่อเดือน
2,000,000.-

การจำกัดวงเงินการใช้บริการบัญชีทรูมันนี่ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน (ลูกค้าชาวไทยที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี)
(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ​กรกฎาคม 2566)

ระดับบัญชี การชำระเงินในประเทศ การชำระเงินในต่างประเทศ การโอนเงินบัญชีทรูมันนี่
ไปบัญชีธนาคาร และบัญชีทรูมันนี่อื่นๆ
บัญชีขั้นต้น วงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 50,000.- ต่อวัน
บัญชีขั้นสูง
ระดับบัญชี การรับเงินโอนจากต่างประเทศ การโอนเงินออกไปต่างประเทศ วงเงินในบัญชีทรูมันนี่
บัญชีขั้นต้น 200,000.-
บัญชีขั้นสูง วงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 50,000.- ต่อวัน
(ใช้วงเงินรวมกับทุกบริการภายใต้บัญชีทรูมันนี่เดียวกัน)
2,000,000.-
*สามารถยืนยันตัวตนเพื่อรับวงเงินการใช้งานและสิทธิประโยชน์ที่มากขึ้น ดูวิธีการยืนยันตัวตนได้ ที่นี่

วงเงินการใช้บริการทรูมันนี่ (สำหรับลูกค้าชาวต่างชาติ)

การจำกัดวงเงินการใช้บริการบัญชีทรูมันนี่สำหรับลูกค้าชาวต่างชาติ

ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

การยืนยันตัวตนการชำระเงินในประเทศการชำระเงินในต่างประเทศการโอนเงินบัญชีทรูมันนี่
ไปบัญชีธนาคาร และบัญชีทรูมันนี่อื่นๆ
โอนเงินไปต่างประเทศ*
(เปิดให้บริการไปยังประทศพม่า และกัมพูชาเท่านั้น)
ผ่านการยืนยันตัวตนด้วย 2 หลักฐานแสดงตน (1)
50,000 บาท ต่อเดือน(2)
วงเงินรวมสูงสุด ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อเดือน
  • วงเงินสูงสุด 100,000 บาท ต่อเดือน
  • จำนวนธุรกรรมสูงสุด 50 ครั้ง ต่อเดือน **

สาขาทรูมันนี่ ทรานเฟอร์ (*เปิดให้บริการโอนเงินไปยังประเทศพม่าเท่านั้น)

การยืนยันตัวตนการชำระเงินในประเทศการชำระเงินในต่างประเทศการโอนเงินบัญชีทรูมันนี่
ไปบัญชีธนาคาร และบัญชีทรูมันนี่อื่นๆ
โอนเงินไปต่างประเทศ*
(เปิดให้บริการไปยังประทศพม่า และกัมพูชาเท่านั้น)
ผ่านการยืนยันตัวตนด้วย 2 หลักฐานแสดงตน (1)ไม่มีบริการที่สาขาทรูมันนี่ ทรานเฟอร์
  • วงเงินสูงสุด 30,000 บาท ต่อธุรกรรม
  • วงเงินสูงสุด 150,000 บาท ต่อเดือน
  • จำนวนธุรกรรมสูงสุด 50 ครั้ง ต่อเดือน **

(1)หนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน/วีซ่าประเภท non-immigrant/บัตรประจำตัวผู้ซึ่งไม่มีสัญชาตไทย/ทะเบียนบ้าน/ใบอนุญาตขับรถ/วีซ่านักเรียน ประเภท non-immigrant visa with ED code
(2) ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

* ปัจจุบัน ทรูมันนี่เปิดให้บริการโอนเงินต่างประเทศ ไปยังประเทศเมียนมาร์ และกัมพูชาเท่านั้น สาขาทรูมันนี่ ทรานส์เฟอร์ เปิดให้บริการโอนเงินต่างประเทศไปยังประเทศพม่าเท่านั้น

** การจำกัดจำนวนธุรกรรม 50 ครั้งต่อเดือน ของบัญชีทรูมันนี่และ สาขาทรูมันนี่ ทรานเฟอร์ ไม่นับรวมกัน

Was this article helpful?

Related Articles