1. Home
  2. บัญชีของฉัน
  3. ความปลอดภัย
  4. การยืนยันตัวตนบนทรูมันนี่

การยืนยันตัวตนบนทรูมันนี่

ทรูมันนี่เป็นช่องทางหนึ่งในการชำระค่าสินค้า หรือบริการ แทนการชำระเงินด้วยเงินสด การลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนการใช้งาน คือการยืนยันความถูกต้องของตัวบุคคล ตามราชกิจจาฯ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา 16 ระบุว่า การแสดงตนของลูกค้าซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาอย่างน้อยต้องแสดงข้อมูล ดังต่อไปนี้

1. ชื่อเต็ม
2. วัน เดือน ปีเกิด
3. บัตรประจำตัวประชาชน
4. ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชนหรือตามทะเบียนบ้าน และที่อยู่ปัจจุบัน
5. ข้อมูลการติดต่ออื่น เช่น เบอร์โทรศัพท์ อีเมล
6. ข้อมูลอาชีพ ชื่อและสถานที่ตั้งของที่ทำงาน
7. ลายมือชื่อผู้ทำธุรกรรม

ส่วนเลขหลังบัตรประชาชนทาง ทรูมันนี่ใช้เพื่อตรวจสอบกับระบบของกรมการปกครองว่า เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สุด ซึ่งนอกจากการยืนยันตัวตนแล้วทาง ทรูมันนี่ไม่มีการนำข้อมูลบัตรประชาชนของคุณไปใช้ในกรณีอื่นๆทั้งสิ้น

การยืนยันตัวตนกับสถาบันหรือผู้ให้บริการทางการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกเจ้านั้นเป็นขั้นตอนปกติมานานแล้ว เช่น การเปิดบัญชีที่ธนาคารตามสาขา เราก็ต้องให้บัตรประชาชนแก่เจ้าหน้าที่เช่นกัน

นอกจากจะเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว การยืนยันตัวตนยังสร้างความปลอดภัยให้เจ้าของบัญชีที่แท้จริง ป้องกันบุคคลอื่นมาแอบอ้าง และคุณยังได้สิทธิ์ในการทำธุรกรรมมากกว่าเดิม เช่น วงเงินในบัญชีทรูมันนี่ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้น เรายังมีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลอย่างเข้มงวด ให้คุณมั่นใจได้เลยว่า ข้อมูลของคุณจะถูกจัดเก็บและดูแลอย่างดีที่สุด

จุดให้บริการยืนยันตัวตนที่ ตู้ทรูมันนี่

Was this article helpful?

Related Articles