1. Home
  2. จ่ายบิล
  3. คำถามอื่นๆเกี่ยวกับการจ่ายบิล
  4. จ่ายบิลแล้วมีผลทันทีเลยหรือไม่

จ่ายบิลแล้วมีผลทันทีเลยหรือไม่

  • Easy Pass ระบบจะปรับยอดทันที
  • บิลในเครือทรู ระบบจะปรับยอดภายใน 10 – 15 นาที
  • การไฟฟ้านครหลวง และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระบบจะปรับยอดภายใน 10 นาที
  • การประปานครหลวง และ การประปาส่วนภูมิภาค ระบบจะปรับยอดภายในวันทำการถัดไป
  • บิลอื่นๆ จะมีระยะเวลาปรับปรุงยอดตั้งแต่ 10 นาที ถึงสูงสุด 3 วันทำการ แล้วแต่ประเภทบิลที่ลูกค้าทำการชำระเงิน
Was this article helpful?

Related Articles