1. Home
  2. จ่ายบิล
  3. คำถามอื่นๆเกี่ยวกับการจ่ายบิล
  4. บริการชำระค่าบริการบิลทรูอัตโนมัติ
  5. หากชำระเงินก่อนวันที่เลือกชำระค่าบริการอัตโนมัติไว้ จะมีการหักค่าบริการซ้ำหรือไม่

หากชำระเงินก่อนวันที่เลือกชำระค่าบริการอัตโนมัติไว้ จะมีการหักค่าบริการซ้ำหรือไม่

  1. หากระบบตรวจสอบพบว่า ยังมียอดค่าบริการที่ต้องชำระอยู่ ระบบจะทำการหักค่าบริการตามปกติ
  2. หากระบบตรวจสอบพบว่า ไม่มียอดค่าบริการ ระบบจะเลื่อนวันที่หักค่าบริการอัตโนมัติเป็นเดือนถัดไป
Was this article helpful?

Related Articles